header-helena

Skriv upp dig för mitt nyhetsbrev och få en guide i hur du kan få mer Pure Personal Power!

* = obligatoriskt fält

Translate

You teach best what you most have to learn

Det var min fantastiska terapeut under många år som sa detta till mig när jag avundssamt lyssnade på all hennes visdom, säker på att hon var perfekt på alla sätt. Den här lärdomen är ganska enkel och den gör mig ödmjuk. Jag märker att jag ofta själv säger ”sanningar” till andra människor, ”sanningar” som jag själv utforskar eller ger råd som jag verkligen behöver i mitt egna liv.

Yov teach best what you most have to learn. Lyssna till dig själv och följ dina egna råd, du blir aldrig klar, men du är alltid precis där du ska vara, den du ska vara.

It was my amazing therapist for several years that once said this to me when I was in awe over all her wisdom, sure that she was perfect in every way. This lesson is quite simple and humbling. I so often catch myself telling other people ”truths” that I’m working on myself or giving advice that I really need in my own life.

You teach best what you most have to learn. Listen to yourself and take advice from yourself, you’re never finished, but you’re always perfect, just the way you are.

With all my love,
Helena

If there are no answers, you have to find your own

Det här citatet kommer ifrån en av mina största inspirationskällor just nu, Kris Carr. Våra resor har många beröringspunkter.

Våren 2012 var min  hälsa inte alls i balans. Jag åt höga doser kortison, behandlades ett sår på min fot som vägrade läka (pyoderma gangrenosum var diagnosen), jag hade värk i mina leder och undersöktes för reumatism, jag led av en urinvägsinfektion sen 8 månader tillbaks som jag specialbehandlades för och min mentala hälsa var inge vidare, jag hade stark ångest med panik attacker och var överlag deprimerad.

Det gick inte en dag utan att jag hade någon form av sjukvårdskontakt och alla läkare var lika pessimistiska; det här är din lott i livet och prognosen ser inte vidare ljus ut. (Med ulcerös colit, celiaki, autoimmun hepatit, pyoderma gangrenosum, vaskulit och trombocytopeni förutsåg mina läkare att mina autoimmuna sjukdomar bara skulle förvärras och bli fler över åren.)

Jag frågade gång på gång vad grundorsaken var, varför jag bara blev sämre och vilka förebyggande åtgärder vi kunde ta för framtiden, allt jag fick var symptomlindring men inga svar. Det var då jag bestämde mig för att ta saken i egna händer. Jag gick till en funktionellt inriktad näringsfysiolog för att göra en helomvändning i min kost, jag började praktisera medicinsk yoga och jag påbörjade en djupgående själslig resa i att hitta mina egna svar.

Jag har inte för en sekund ångrat det beslutet och den resa som började där och som pågår fortfarande. För alltid tacksam att jag sedan dess är symptom- och kortisonfri. Svaret finns alltid inom dig själv.

This quote comes from one of my biggest sources of inspiration right now, Kris Carr. Our journeys are very similar in many ways.

On the spring of 2012 my health was a mess. I was on high levels of cortison, treating a wound of my foot that wouldn’t heal (pyoderma gangrenosum was the diagnosis), I had bad aches in my joints and was under investigation for reumatism, I was suffering from an uninary infection since 8 months and was under special treatment for that and my mental state was not good, I had strong anxiety with some panic attacks and was overall depressed.

Not a day went by without some kind of contact with medical institutions and all doctors where equally pessimistic; this is your life and your prognosis for the future isn’t very bright. (With ulcervative colitis, celiaki, autoimmune hepathitis, pyoderma gangrenosum, vasculitis and thrombocytopenia the doctors predicted my autoimmune disorders would only increase over the years.)

I kept on asking what the root cause was, why I was getting worse and what preventive measures we could take for the future, all I got was symtome treatment and no answers. That’s when I decided to take things in my own hand. I went to a functional medicin practioner and a dietist to completely transform my diet, I started practicing medicinal yoga and I went on a deep soul search to find my own answers.

I’ve never ever regretted that decision and the journey that started there and then and that is still ongoing. Forever grateful that I’m since then symtom and cortison free. The answer always lies within you.

With all my love,
Helena

If you’re not scared a lot you’re not growing very much

Jag tror att vi har två vägar vi kan välja i livet. Den ena är Kärlekens väg och den andra är rädslans. Jag ser det som en av mina livsuppgifter att varje dag välja Kärlek. Ibland faller jag för rädslan och det gör mig alltid förvirrad och splittrad. Jag är helt övertygad om att de problem vi ser i världen idag orsakas av alldeles för mycket rädsla i alldeles för många människor. Mer om det i en annan lektionn.

Citatet ovan kommer från en av mina viktigaste lärare, Robin Sharma och det syftar på rädsla mer som en stretch, en utmaning, ett sätt att förflytta mig mer utanför min komfortzon.

Min erfarenhet är att när jag väljer att utmana mig själv, att sträcka mig utanför min komfortzon, det är där magin finns. Det är där jag växer som människa, både andligen och mentalt och det är där livets gåvor väntar mig.

Att starta den här bloggen till exempel, det skrämmer mig; Tänk om ingen vill läsa den? Tänk om  jag gör bort mig totalt? Tänk om jag helt enkelt inte kan skriva? Men sen samlar jag ihop mig, inser att jag inte är i fara på något sätt och att jag behöver gå dit mitt hjärta leder mig. Jag är rädd, så jag antar att jag växer och utvecklas!

Vad skulle det innebära för dig att sträcka dig utanför din komfortzon idag? Vart är du rädd för att gå även om ditt hjärta säger åt dig att det finns fantastiska lärdomar där?

I believe we have two paths we can follow in life. The one of Love and the one of fear. I make it my business to everyday chose Love. Sometimes I fall for fear and that always makes me very confused and shattered. I am totally convinced that the troubles of the world today are caused by a lot of fear in a lot of people. More on that in another lesson.

However, the qoute above comes from one of my great teachers, Robin Sharma, and it addresses fear more as a stretch, a challenge, a way to go out of my comfort zone.

What I’ve learnt is that it is in the moments when I chose to challenge myself, to stretch out of my comfort zone, that’s where the magic happens. That’s where I grow as a person, both spiritually and mentally and that’s where the real gifts awaits me.

Starting this blog for example, it scares me; What if no one will read it? What if I make a fool out of myself? What if I’m just not good at writing? But then I collect myself, realize I’m not in mortal danger in any way and I gotta go where my heart tells me to go. So, I’m scared, so I guess I’m growing!

What would be a stretch for you today? Where are you scared to go although your heart tells you there is a great lesson you need to take?

With all my love,
Helena

Changes on the way…

For the last few weeks I’ve been doing a lot of reflecting on the blog and the purpose of it. I started it out of an urge to spread my story to as many as I could. To help, encourage and inspire. But also for my own sake, consolidating what I’ve learnt and where my journey has taken me so far. 

I started in English. Partly because I love to write in English and partly because most of my inspirations are in English. I’ve had some comments along the way about it. And I’ve started to question whether I reach my purpose by writing in English, whether I’m being in best service, whether I reach the readers that most need it. 

I’ve decided to translate the blog to Swedish. I haven’t decided yet if I will keep writing in English as well or if I will make it an entirely Swedish blog or in both languages. However, this might take some time and I don’t know yet if I will start over from lesson 1 again or if I will translate the entire thing and publish it here. We’ll see.

Anyways, just wanted to let you know why there might be silence in here for some days. 

What do you think of all this? Please let me know since this is for you guys! 

With all my love,

Helena

© Copyright - Helena Önneby